ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ) วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

เปิดรับนักศึกษาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

     จำนวน 25 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ซึ่งมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอด หลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือจบการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศจะต้องจบ Grade 12 หรือ A level ก่อนเริ่มศึกษาในหลักสูตรฯ ทั้งนี้ รับผู้สมัครในทุกแผนการศึกษาโดยผู้สมัครจะต้องมีรายวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี ปรากฏในใบแสดงผลการเรียน
 2. ผู้สมัครต้องมีผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ามี) ดังนี้
  • คะแนน IELTS Academic Test มีระดับคะแนนตั้งแต่ 5 ขึ้นไป
  • คะแนน TOEFL Paper-based (TOEFL-ITP) มีระดับคะแนนตั้งแต่ 500 ขึ้นไป
  • คะแนน TOEFL Computer-based (TOEFL-CBT) มีระดับคะแนนตั้งแต่ 173 ขึ้นไป
  • คะแนน TOEFL Internet-based (TOEFL-IBT) มีระดับคะแนนตั้งแต่ 64 ขึ้นไป
  • คะแนน SAT I มีระดับคะแนนตั้งแต่ 1100 ขึ้นไป
  • คะแนน CAE มีระดับคะแนนตั้งแต่ 52 ขึ้นไป
  • คะแนน TOEIC มีระดับคะแนนตั้งแต่ 600 ขึ้นไป
  • คะแนน MU-ELTS มีระดับคะแนนตั้งแต่ 84 ขึ้นไป
  • หรือผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษที่เทียบเท่า
   ทั้งนี้ ผลคะแนน มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันที่สอบสัมภาษณ์ ในกรณีที่ผู้สมัครไม่มีผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษให้ผู้สมัครยื่นเอกสารการสมัครให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาก่อน โดยหากได้รับการคัดเลือกผู้สมัครจะต้องมีผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษก่อนการสำเร็จการศึกษา
 3. ผู้สมัครต้องไม่มีปัญหาทางสุขภาพ หรือความพิการ หรือปัญหาทางสุขภาพจิต หรือภาวะติดสารเสพติด เป็นต้น ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 

หลักฐานการสมัคร

 1. ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา
 2. ใบแสดงผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (Transcript)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับผู้สมัครชาวไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ระบุ วัน เดือน ปีเกิด และวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง (สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ)
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 5. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)
 6. ใบรายงานผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ามี) ดังนี้
  • IELTS
  • TOEFL
  • SAT
  • CAE
  • TOEIC
  • MU-ELTS
   สำหรับผู้สมัครที่ไม่มี หรือมีผลการสอบวัดระดับน้อยกว่าระดับคะแนนที่ระบุ ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาในวันที่สอบสัมภาษณ์ได้ ทั้งนี้หากได้รับการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องผ่านเกณฑ์ผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษก่อนการสำเร็จการศึกษา
 7. เรียงความเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ) วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม และจุดมุ่งหมายในการประกอบอาชีพ (Statement of Purpose) ความยาว 100 - 150 คำ
 8. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งรองรับว่า ผู้สมัครไม่มีปัญหาทางสุขภาพอันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  ทั้งนี้ ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารหลักฐานการสมัคร (โดยเอกสารที่เป็นสำเนาให้เขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ) พร้อมทั้งใบนำฝากค่าสมัครฉบับจริง

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ผู้สมัครจะต้องกรอกเอกสารออนไลน์ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานประกอบการสมัคร ทางเว็บไซต์ https://www.eg.mahidol.ac.th/egmu_eng/apply-online
 2. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 600 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
  “คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 333-2-00020-3
  ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. โปรดส่งสำเนาใบนำฝากค่าสมัครไปที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันปิดรับสมัคร

 

วิธีการสอบและเกณฑ์การคัดเลือกรับเข้าศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์จะดำเนินการคัดเลือกโดยการตัดสินจาก

 • ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา (ข้อ 2.1) คิดเป็นร้อยละ 40
 • ผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ (ข้อ 2.2) คิดเป็นร้อยละ 20
 • ผลการสอบสัมภาษณ์ คิดเป็นร้อยละ 40
  หมายเหตุ การสอบสัมภาษณ์จะประเมินจากทัศนคติต่อวิชาชีพ ความรอบรู้ทางวิชาชีพ บุคลิกภาพ และการสื่อสาร

ตารางกิจกรรม

กิจกรรมวันที่สถานที่
   รับสมัคร    4-20 กรกฎาคม 2561
 1. สมัครทางออนไลน์ https://www.eg.mahidol.ac.th/egmu_eng/apply-online
 2. ส่งใบสมัคร และ หลักฐานด้วยตนเอง ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ สถานที่ที่คณะหรือภาควิชาจัดให้มีการรับสมัคร ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง หรือ
 3. ส่งใบสมัครและหลักฐานทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    21 กรกฎาคม 2561    ประกาศผลให้ผู้สมัครทราบทาง https://www.eg.mahidol.ac.th/egmu_eng/
   สอบสัมภาษณ์    22 กรกฎาคม 2561     ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 2 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา    23 กรกฎาคม 2561    ประกาศผลให้ผู้สมัครทราบทาง https://www.eg.mahidol.ac.th/egmu_eng/
   ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาพร้อมกรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ออนไลน์ (e-Profile)    23-27 กรกฎาคม 2561

   จะแจ้งกำหนดเวลา และสถานที่ให้ทราบภายหลังทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์

   ชำระเงินค่าลงทะเบียน    23-28 กรกฎาคม 2561    จะแจ้งกำหนดเวลา และสถานที่ให้ทราบภายหลังทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์
   ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่    7-8 สิงหาคม 2561    จะแจ้งกำหนดเวลา และสถานที่ให้ทราบภายหลังทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์

 

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร. 02-889-2138 ต่อ 6201-3

มือถือ 080-266-8289, 082-584-8805

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ) วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระบบ TCAS รอบที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561

0
0
0
s2smodern
powered by social2s