ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาสาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระบบ TCAS รอบที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561

Announcement Student Admission for Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering (International Program) Faculty of Engineering TCAS 5th Round, Academic Year 2018

เปิดรับนักศึกษาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

     จำนวน 50 คน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือได้ประกาศนียบัตรเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ทั้งนี้รับผู้สมัครในทุกแผนการศึกษา โดยผู้สมัครจะต้องมีรายวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี ปรากฏในใบแสดงผลการเรียน
 2. ต้องมีผลคะแนนสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • ผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
   • คะแนน IELTS Academic Test มีระดับคะแนนตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป
   • คะแนน TOEFL Paper-based (TOEFL-ITP) มีระดับคะแนนตั้งแต่ 500 ขึ้นไป
   • คะแนน TOEFL Computer-based (TOEFL-CBT) มีระดับคะแนนตั้งแต่ 180 ขึ้นไป
   • คะแนน TOEFL Internet-based (TOEFL-IBT) มีระดับคะแนนตั้งแต่ 64 ขึ้นไป
   • คะแนน MU Grad Test มีระดับคะแนนตั้งแต่ 60 ขึ้นไป
    ทั้งนี้ ผลคะแนนสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันที่สอบสัมภาษณ์ หรือ
  • ผลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้
   • วิชาเคมี มีระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป
   • วิชาฟิสิกส์ มีระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป
   • วิชาคณิตศาสตร์ 1 มีระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป
   • วิชาภาษาอังกฤษ มีระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 35 ขึ้นไป
   • ผลคะแนนสอบวัดความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ
  • ผลคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้
   • O-NET 01 มีระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป
   • O-NET 02 มีระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป
   • O-NET 03 มีระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 65 ขึ้นไป
   • O-NET 04 มีระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป
   • O-NET 05 มีระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ
  • ผลคะแนนสอบ (standardized test scores) อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
   • SAT โดยต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 1,100 และมีผลคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ อย่างน้อย 600 คะแนน
   • SAT Subject Test วิชา Math II, Physics และ Chemistry แต่ละวิชามีคะแนนไม่ต่ำกว่า 570 คะแนน และมีอย่างน้อย 1 วิชามีคะแนนไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
   • GCSE หรือ IGCSE ในการสมัครเข้าศึกษาได้ โดยต้องมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาเคมี และวิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่าระดับ C ทั้งนี้ ผลคะแนนสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สอบผ่านถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา
 3. ผู้สมัครต้องไม่มีปัญหาทางสุขภาพ หรือความพิการ หรือปัญหาทางสุขภาพจิต หรือภาวะติดสารเสพติดหรือตาบอดสี หรือโรคไม่ติดต่อที่ยังไม่สามารถควบคุมด้วยการรักษาได้ เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ โรคไต เป็นต้น ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 

หลักฐานการสมัคร

 1. ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 2. ใบแสดงผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (transcript)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับผู้สมัครชาวไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ระบุ วัน เดือน ปีเกิด และวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง (สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ)
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 5. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)
 6. ใบรายงานผลการทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS TOEFL หรือ MU Grad Test
  • ผลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ และ PAT 3
  • ผลคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
  • SAT
  • GSCE/IGCSE
   สำหรับผู้สมัครจะยื่นผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ แต่ไม่มีผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ หรือมีผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษน้อยกว่าเกณฑ์ที่ระบุ ผู้สมัครสามารถยื่นใบรายงานผลการสอบที่ผ่านระดับคะแนนที่ระบุ ในวันที่สอบสัมภาษณ์ได้
 7. เรียงความเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และจุดมุ่งหมายในการประกอบอาชีพ (statement of purpose) ความยาว 200-300 คำ
 8. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งรับรองว่า ผู้สมัครไม่มีปัญหาทางสุขภาพอันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่เป็นตาบอดสี
  ทั้งนี้ ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารหลักฐานการสมัคร พร้อมทั้งใบนำฝากค่าสมัครฉบับจริงมาด้วย และให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องบนสำเนาเอกสารทุกฉบับ

 

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.eg.mahidol.ac.th/dept/egche/
 2. ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ด้วยตนเอง หรือทางอีเมล
  • สมัครด้วยตนเอง ณ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ณ สถานที่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์หรือภาควิชาวิศวกรรมเคมีจัดให้มีการรับสมัคร
  • ส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบทางอีเมล อาจารย์ดร.ภูมิวัต ผดุงบุตร This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนารถ จงเลิศจรรยา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 3. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 600 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 333-200020-3
  ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

 

วิธีการสอบและเกณฑ์การคัดเลือกรับเข้าศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการตัดสินจากคะแนนรวม 2 ส่วน ดังนี้

 1. ผลการวัดระดับความรู้ทางวิชาการโดยประเมินจาก ผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ หรือ ผลคะแนนสอบวัดระดับ 9 วิชาสามัญ หรือ ผลการสอบวัดความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3 หรือ ผลคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน O-NET หรือ ผลคะแนนสอบ SAT หรือ GCSE/IGCSE อย่างใดอย่างหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 70
 2. ผลการสอบสัมภาษณ์โดยประเมินจาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความสามารถในการสื่อสาร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม ทัศนคติ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 30
  หมายเหตุ ทั้งนี้การพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการหลักสูตรและกรรมการสอบสัมภาษณ์

ตารางกิจกรรม

กิจกรรมวันที่สถานที่
   รับสมัคร    4-20 กรกฎาคม 2561
 1. ดาวน์โหลดใบสมัครทาง https://www.eg.mahidol.ac.th/dept/egche/
 2. ส่งใบสมัคร และ หลักฐานด้วยตนเอง ณ ภาควิชาวิศวกรรมg8,u คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ สถานที่ที่คณะหรือภาควิชาจัดให้มีการรับสมัคร ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง หรือ
 3. ส่งใบสมัครและหลักฐานทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    21 กรกฎาคม 2561    ประกาศผลให้ผู้สมัครทราบทางอีเมล
   สอบสัมภาษณ์    22 กรกฎาคม 2561     ณ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ชั้น 3 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา    23 กรกฎาคม 2561    ประกาศผลให้ผู้สมัครทราบทางอีเมล
   ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาพร้อมกรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ออนไลน์ (e-Profile)    23-27 กรกฎาคม 2561

   จะแจ้งกำหนดเวลา และสถานที่ให้ทราบภายหลังทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์

   ชำระเงินค่าลงทะเบียน    23-28 กรกฎาคม 2561    จะแจ้งกำหนดเวลา และสถานที่ให้ทราบภายหลังทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์
   ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่    7-8 สิงหาคม 2561    จะแจ้งกำหนดเวลา และสถานที่ให้ทราบภายหลังทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์

 

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร. 02-889-2138 ต่อ 6101-6103

ดร. ภูมิวัต ผดุงบุตร อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผศ. ดร. วรนารถ จงเลิศจรรยา อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระบบ TCAS รอบที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561

Announcement Student Admission for Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering (International Program) Faculty of Engineering TCAS 5th Round, Academic Year 2018

0
0
0
s2smodern
powered by social2s