ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

เปิดรับนักศึกษาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

     จำนวน 5 คน


คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครกำลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ กำลังศึกษาหรือจบการศึกษา Grade 12 ระบบอเมริกา หรือ year 13 ระบบอังกฤษ (International High School) หรือ ได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ทั้งนี้ รับผู้สมัครแผนการศึกษา วิทย์-คณิต ยกเว้น International High School รับสมัครทุกแผนการศึกษา โดยผู้สมัครจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้รายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน ปรากฏในใบแสดงผลการเรียน
 2. ผู้สมัครต้องมีผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • คะแนน IELTS Academic Test มีระดับคะแนนตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป
  • คะแนน TOEFL Paper-based (TOEFL-ITP) มีระดับคะแนนตั้งแต่ 500 ขึ้นไป
  • คะแนน TOEFL Computer-based (TOEFL-CBT) มีระดับคะแนนตั้งแต่ 173 ขึ้นไป
  • คะแนน TOEFL Internet-based (TOEFL-IBT) มีระดับคะแนนตั้งแต่ 61 ขึ้นไป
  • คะแนน MU Grad Test มีระดับคะแนนตั้งแต่ 40 ขึ้นไป
  • คะแนน SAT I (Reasoning Test) มีระดับคะแนนตั้งแต่ 1100 ขึ้นไป
  • ทั้งนี้ ผลคะแนน มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันที่สอบสัมภาษณ์
 3. ผู้สมัครต้องไม่มีปัญหาทางสุขภาพ และไม่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 

หลักฐานการสมัคร

 1. ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 2. ใบแสดงผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (Transcript)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับผู้สมัครชาวไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ระบุ วัน เดือน ปีเกิด และวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง (สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ)
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 5. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)
 6. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 7. เขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเป้าหมายในวิชาชีพ ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4
 8. หนังสือ Recommendation ที่มีบุคคลที่น่าเชื่อถือรับรองอย่างน้อย 3 ฉบับ
 9. ใบรายงานผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • IELTS
  • TOEFL
  • MU Grad Test
  • SAT I (Reasoning Test)
   สำหรับผู้สมัครที่ไม่มี หรือมีผลการสอบวัดระดับน้อยกว่าระดับคะแนนที่ระบุ ผู้สมัครสามารถยื่นใบรายงานผลการสอบที่ผ่านคะแนนที่ระบุ ในวันที่สอบสัมภาษณ์ได้
 10. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ซึ่งรองรับว่า ผู้สมัครไม่มีปัญหาทางสุขภาพ และไม่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  ทั้งนี้ ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารหลักฐานการสมัคร พร้อมทั้งใบนำฝากค่าสมัครฉบับจริงมาด้วย และให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องบนเอกสารทุกฉบับ

 

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครทาง https://www.eg.mahidol.ac.th/dept/egbe/
 2. ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง หรือทางอีเมล
  • สมัครด้วยตนเอง ณ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ณ สถานที่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์หรือภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์จัดให้มีการรับสมัคร
  • ส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. วชิราภรณ์ ทองคุ้ม หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อินท์ชลิตา สุวรรณรังสิมา
 3. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 600 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี 
  “คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 333-2-00020-3 
  ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

 

วิธีการสอบและเกณฑ์การคัดเลือกรับเข้าศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์จะดำเนินการคัดเลือกโดยการตัดสินจากคะแนนรวม 3 ส่วนดังนี้

 • เอกสารประกอบการสมัคร คือ แฟ้มสะสมงาน (Portfolio), เรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเป้าหมายในวิชาชีพ, Recommendation ที่มีบุคคลที่น่าเชื่อถือรับรอง คิดเป็นร้อยละ 40
 • ผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 40
 • ผลการสอบสัมภาษณ์ คิดเป็นร้อยละ 20
  หมายเหตุ การสอบสัมภาษณ์จะประเมินจากประวัติส่วนตัว, ประวัติการศึกษา, ความสามารถในการสื่อสาร, ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, ปฏิภาณไหวพริบ, กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม, ทัศนคติ เป็นต้น

ตารางกิจกรรม

กิจกรรมวันที่สถานที่
   รับสมัคร    4-20 กรกฎาคม 2561
 1. ดาวน์โหลดใบสมัครทาง https://www.eg.mahidol.ac.th/dept/egbe/
 2. ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ณ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ณ สถานที่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์หรือภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์จัดให้มีการรับสมัคร หรือ
 3. ส่งใบสมัครและหลักฐานทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    21 กรกฎาคม 2561    ประกาศผลให้ผู้สมัครทราบทางอีเมล
   สอบสัมภาษณ์    22 กรกฎาคม 2561     ณ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา    23 กรกฎาคม 2561    ประกาศผลให้ผู้สมัครทราบทางอีเมล
   ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาพร้อมกรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ออนไลน์ (e-Profile)    23-27 กรกฎาคม 2561    จะแจ้งกำหนดเวลา และสถานที่ให้ทราบภายหลังทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์

   ชำระเงินค่าลงทะเบียน    23-28 กรกฎาคม 2561    จะแจ้งกำหนดเวลา และสถานที่ให้ทราบภายหลังทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์
   ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่    7-8 สิงหาคม 2561    ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยมหิดล

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร. 02-441-4255

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. วชิราภรณ์ ทองคุ้ม

   หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อินท์ชลิตา สุวรรณรังสิมา

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระบบ TCAS รอบที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561

0
0
0
s2smodern
powered by social2s