ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาสาขาวิศวกรรมเคมี

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

เปิดรับนักศึกษาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

     จำนวน 10 คน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือกำลังศึกษา หรือจบ Grad 12 ระบบอเมริกา หรือ year 13 ระบบอังกฤษ (International High School) ทั้งนี้ผู้สมัครต้องศึกษาแบบวิทย์-คณิต ยกเว้น International High School รับทุกแผนการศึกษา
 2. ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) มากกว่าหรือเท่ากับ 3.0 และมีคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ ดังนี้
  • สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00
  • สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00
  • สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00
  • สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เคมี) มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00
 3. ต้องมีผลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ ในส่วนของวิชาเคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ 1 และอังกฤษ รวมกัน มีระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป และต้องมีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ดังนี้
  • วิชาเคมี มีระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป
  • วิชาฟิสิกส์ มีระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป
  • วิชาคณิตศาสตร์ 1 มีระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป
  • วิชาภาษาอังกฤษ มีระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป
 4. ผลคะแนนสอบวัดความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3 ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป

 

หลักฐานการสมัคร

 1. ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 2. ใบแสดงผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (ปพ.1, transcript)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับผู้สมัครชาวไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ระบุ วัน เดือน ปีเกิด และวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง (สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ)
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 5. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)
 6. ใบรายงานผลคะแนน ดังนี้
  • ผลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ ในส่วนของวิชาเคม ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ 1 และอังกฤษ
  • ผลการสอบวัดความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3
 7. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งรับรองว่า ผู้สมัครไม่มีปัญหาทางสุขภาพอันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่เป็นตาบอดสี
  ทั้งนี้ ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารหลักฐานการสมัคร พร้อมทั้งใบนำฝากค่าสมัครฉบับจริงมาด้วย และให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องบนสำเนาเอกสารทุกฉบับ

 

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.eg.mahidol.ac.th/dept/egche/
 2. ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ด้วยตนเอง หรือทางอีเมล
  • สมัครด้วยตนเอง ณ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ณ สถานที่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์หรือภาควิชาวิศวกรรมเคมีจัดให้มีการรับสมัคร
  • ส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบทางอีเมล อาจารย์ดร. อรรถพล ศรีฟ้า This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 3. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 300 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 333-200020-3
  ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

 

วิธีการสอบและเกณฑ์การคัดเลือกรับเข้าศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการตัดสินจากคะแนนรวม 2 ส่วน ดังนี้

 1. ผลการวัดระดับความรู้ทางวิชาการ ได้แก่ ผลคะแนนสอบวัดระดับ 9 วิชาสามัญ และผลการสอบวัดความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3 คิดเป็นร้อยละ 80
 2. ผลการสอบสัมภาษณ์ คิดเป็นร้อยละ 20
  หมายเหตุ การสอบสัมภาษณ์จะประเมินจาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความสามารถในการสื่อสาร ความคิดริเริ่มสร้าสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม ทัศนคติ เป็นต้น

กำหนดการ

กิจกรรมวันที่สถานที่
   รับสมัคร    4-20 กรกฎาคม 2561
 1. ดาวน์โหลดใบสมัครทาง https://www.eg.mahidol.ac.th/dept/egche/
 2. ส่งใบสมัคร และ หลักฐานด้วยตนเอง ณ ภาควิชาวิศวกรรมg8,u คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ สถานที่ที่คณะหรือภาควิชาจัดให้มีการรับสมัคร ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง หรือ
 3. ส่งใบสมัครและหลักฐานทางอีเมล อาจารย์ดร. อรรถพล ศรีฟ้า This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    21 กรกฎาคม 2561    ประกาศผลให้ผู้สมัครทราบทางอีเมล
   สอบสัมภาษณ์    22 กรกฎาคม 2561     ณ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ชั้น 3 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา    23 กรกฎาคม 2561    ประกาศผลให้ผู้สมัครทราบทางอีเมล
   ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาพร้อมกรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ออนไลน์ (e-Profile)    23-27 กรกฎาคม 2561

   จะแจ้งกำหนดเวลา และสถานที่ให้ทราบภายหลังทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์

   ชำระเงินค่าลงทะเบียน    23-28 กรกฎาคม 2561    จะแจ้งกำหนดเวลา และสถานที่ให้ทราบภายหลังทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์
   ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่    7-8 สิงหาคม 2561    จะแจ้งกำหนดเวลา และสถานที่ให้ทราบภายหลังทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์

 

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร. 02-889-2138 ต่อ 6101-6103

อาจารย์ดร. อรรถพล ศรีฟ้า This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระบบ TCAS รอบที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561

0
0
0
s2smodern
powered by social2s