0
0
0
s2smodern
powered by social2s

เปิดรับนักศึกษาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

     จำนวน 5 คน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือได้ประกาศนียบัตรเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ทั้งนี้ เปิดรับผู้สมัครในทุกแผนการศึกษา โดยผู้สมัครจะต้องมีรายวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี ปรากฏในใบแสดงผลการเรียน
 2. ต้องมีผลคะแนนสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • ผลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญประจำปี พ.ศ. 2561 และ ผลคะแนนสอบวัดความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีคะแนนในรายวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
   • วิชาเคมี มีระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป
   • วิชาฟิสิกส์ มีระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป
   • วิชาคณิตศาสตร์ 1 มีระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป
   • วิชาภาษาอังกฤษ มีระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 35 ขึ้นไป
   • ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3 มีระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป
    หรือ
  • ผลคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีคะแนนในรายวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
   • O-NET03 ภาษาอังกฤษ มีระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป
   • O-NET04 คณิตศาสตร์ มีระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป
   • O-NET05 วิทยาศาสตร์ มีระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป
 3. ผู้สมัครต้องไม่มีปัญหาทางสุขภาพ หรือความพิการ หรือปัญหาทางสุขภาพจิต หรือภาวะติดสารเสพติด หรือตาบอดสี หรือโรคไม่ติดต่อที่ยังไม่สามารถควบคุมด้วยการรักษาได้ เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ โรคไต เป็นต้น ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 

หลักฐานการสมัคร

 1. ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 2. ใบแสดงผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (transcript)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับผู้สมัครชาวไทย) หรือสำเนา หนังสือเดินทาง ที่ระบุ วัน เดือน ปีเกิด และวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง (สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ)
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 5. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)
 6. ใบรายงานผลการทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • ผลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ และ PAT 3
   หรือ
  • ผลคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

 

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.eg.mahidol.ac.th/dept/egme/
 2. ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ในช่องทางต่อไปนี้
  • สมัครด้วยตนเอง ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ณ สถานที่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์หรือภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจัดให้มีการรับสมัคร
  • ส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบทางอีเมล (e-mail) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. คุณสุกัญญา กิ่งสวัสดิ์ หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อาจารย์ ดร.ชวัลณัฎฐ์ เจริญเขษมมีสุข
 3. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 100 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
  “คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล
  เลขที่บัญชี 333-200020-3
  ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ

 

วิธีการสอบและเกณฑ์การคัดเลือกรับเข้าศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการตัดสินจากคะแนนรวม 2 ส่วน ดังนี้

 1. ผลการวัดระดับความรู้ทางวิชาการ ได้แก่ ผลคะแนนสอบวัดระดับ 9 วิชาสามัญ หรือ ผลการสอบวัดความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3 หรือ ผลคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน
  O-NET คิดเป็นร้อยละ 60
 2. ผลการสอบสัมภาษณ์ คิดเป็นร้อยละ 40
  หมายเหตุ การสอบสัมภาษณ์จะประเมินจาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความสามารถในการสื่อสาร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม ทัศนคติ เป็นต้น

กำหนดการ

กิจกรรมวันที่สถานที่
   รับสมัคร    4-20 กรกฎาคม 2561
 1. ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.eg.mahidol.ac.th/dept/egme/
 2. ส่งใบสมัครและหลักฐานด้วยตนเอง ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือสถานที่ที่คณะหรือภาควิชาฯ จัดให้มีการรับสมัคร ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
  หรือ
 3. ส่งใบสมัครและหลักฐานทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    21 กรกฎาคม 2561    ประกาศผลให้ผู้สมัครทราบทางอีเมล
   สอบสัมภาษณ์    22 กรกฎาคม 2561     ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น 4 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา    23 กรกฎาคม 2561    ประกาศผลให้ผู้สมัครทราบทางอีเมล
   ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาพร้อมกรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ออนไลน์ (e-Profile)    23-27 กรกฎาคม 2561

   จะแจ้งกำหนดเวลา และสถานที่ให้ทราบภายหลังทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์

   ชำระเงินค่าลงทะเบียน    23-28 กรกฎาคม 2561    จะแจ้งกำหนดเวลา และสถานที่ให้ทราบภายหลังทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์
   ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่    7-8 สิงหาคม 2561    จะแจ้งกำหนดเวลา และสถานที่ให้ทราบภายหลังทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์

 

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร 02-889-2138 ต่อ 6401-2 

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. คุณสุกัญญา กิ่งสวัสดิ์, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อาจารย์ ดร.ชวัลณัฎฐ์ เจริญเขษมมีสุข

  

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระบบ TCAS รอบที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561

0
0
0
s2smodern
powered by social2s