0
0
0
s2smodern
powered by social2s

เปิดรับนักศึกษาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

     จำนวน 22 คน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษา หรือจบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือกำลังศึกษา หรือจบ Grade 12 ระบบอเมริกัน หรือ year 13 ระบบอังกฤษ (International High School) ทั้งนี้ รับผู้สมัครต้องศึกษาในแผนการศึกษาแบบวิทย์-คณิต ยกเว้น International High School รับทุกแผนการศึกษา
 2. ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00 และมีคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ ดังนี้
  • สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มากกว่าหรือเท่ากับ 2.75
  • สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00
  • สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00
  • สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เคมี) มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00
 3. ต้องมีผลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ ในส่วนของวิชาเคมี ฟิสิกส์ คณิต1 และอังกฤษ รวมกัน มีระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป และต้องมีคะแนนในแต่ละรายวิชา ดังนี้
  • วิชาเคมี มีระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป
  • วิชาฟิสิกส์ มีระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป
  • วิชาคณิต 1 มีระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป
  • วิชาอังกฤษ มีระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป
  • ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3 มีระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป
   หรือ
 4. ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ดังนี้ต่อไปนี้
  • O-NET03 ภาษาอังกฤษ มีระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป
  • O-NET04 คณิตศาสตร์ มีระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป
  • O-NET05 วิทยาศาสตร์ มีระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป

 

หลักฐานการสมัคร

 1. ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 2. ใบแสดงผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (ปพ.1) / Transcript
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับผู้สมัครชาวไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ระบุ วัน เดือน ปีเกิด และวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง (สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ)
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 5. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)
 6. ใบรายงานผลคะแนน ดังนี้
  • ผลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ ในส่วนของวิชาเคมี ฟิสิกส์ คณิต1 และอังกฤษ
  • ผลการสอบวัดความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3 หรือ ผลคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
 7. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งรับรองว่า ผู้สมัครไม่มีปัญหาทางสุขภาพอันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่เป็นตาบอดสี
  ทั้งนี้ ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารหลักฐานการสมัคร พร้อมทั้งใบนำฝากค่าสมัครฉบับจริงมาด้วย และให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องบนสำเนาเอกสารทุกฉบับ

 

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.eg.mahidol.ac.th/dept/egee/article/1/ข่าวและกิจกรรม
 2. ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง หรือทางอีเมล
 3. สมัครด้วยตนเอง ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ณ สถานที่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดให้มีการรับสมัคร
 4. ส่งใบสมัคร และหลักฐานประกอบทางอีเมลไปที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นางสาวจิราพร สัจจาเฟื่องกิจการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 5. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 300 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
  “คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล
  เลขที่บัญชี 333-200020-3
  ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

 

วิธีการสอบและเกณฑ์การคัดเลือกรับเข้าศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการตัดสินจากคะแนนรวม 2 ส่วน ดังนี้

 1. ผลการวัดระดับความรู้ทางวิชาการ ได้แก่ ผลคะแนนสอบวัดระดับ 9 วิชาสามัญ และผลการสอบวัดความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3 หรือ ผลคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน O-NET คิดเป็นร้อยละ 50
 2. ผลการสอบสัมภาษณ์ คิดเป็นร้อยละ 50
  หมายเหตุ การสอบสัมภาษณ์จะประเมินจาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความสามารถในการสื่อสาร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม ทัศนคติ เป็นต้น

กำหนดการ

กิจกรรมวันที่สถานที่
   รับสมัคร    4-20 กรกฎาคม 2561
 1. ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.eg.mahidol.ac.th/dept/egee/article/1/ข่าวและกิจกรรม
 2. ส่งใบสมัครและหลักฐานด้วยตนเอง ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง หรือ ส่งใบสมัครและหลักฐานทางอีเมลไปที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นางสาวจิราพร สัจจาเฟื่องกิจการ
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    21 กรกฎาคม 2561    ประกาศผลให้ผู้สมัครทราบทางอีเมล
   สอบสัมภาษณ์    22 กรกฎาคม 2561     ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น 5 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา    23 กรกฎาคม 2561    ประกาศผลให้ผู้สมัครทราบทางอีเมล
   ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาพร้อมกรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ออนไลน์ (e-Profile)    23-27 กรกฎาคม 2561

   จะแจ้งกำหนดเวลา และสถานที่ให้ทราบภายหลังทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์

   ชำระเงินค่าลงทะเบียน    23-28 กรกฎาคม 2561    จะแจ้งกำหนดเวลา และสถานที่ให้ทราบภายหลังทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์
   ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่    7-8 สิงหาคม 2561   ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร 02-889-2138 ต่อ 6033-6034,6501-3

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวจิราพร สัจจาเฟื่องกิจการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปภาควิชาฯ

  

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระบบ TCAS รอบที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระบบ TCAS รอบที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (ยกเลิก)

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s