0
0
0
s2smodern
powered by social2s
 1. จำนวนที่เปิดรับ จำนวน 10 คน
 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ) วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ซึ่งมีเกรดเฉลี่ยสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.80 หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าตามเกณฑ์ ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดสำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือจบการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศจะต้องจบ Grade 12 หรือ A level ก่อนเริ่มศึกษาในหลักสูตรฯ ทั้งนี้ รับผู้สมัครในทุกแผนการศึกษา โดยผู้สมัครต้องมีรายวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมีปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
2.2 ผู้สมัครต้องมีผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ามี) ดังนี้
2.2.1 คะแนน IELTS Academic Test มีระดับคะแนนตั้งแต่ 5 ขึ้นไป
2.2.2 คะแนน TOEFL Paper-based (TOEFL-ITP) มีระดับคะแนนตั้งแต่ 500 ขึ้นไป
2.2.3 คะแนน TOEFL Computer-based (TOEFL-CBT) มีระดับคะแนนตั้งแต่ 173 ขึ้นไป
2.2.4 คะแนน TOEFL Internet-based (TOEFL-IBT) มีระดับคะแนนตั้งแต่ 61 ขึ้นไป
2.2.5 คะแนน SAT I มีระดับคะแนนตั้งแต่ 1100 ขึ้นไป
2.2.6 คะแนน CAE มีระดับคะแนนตั้งแต่ 52 ขึ้นไป
2.2.7 คะแนน TOEIC มีระดับคะแนนตั้งแต่ 600 ขึ้นไป
2.2.8 คะแนน MU-ELTS มีระดับคะแนนตั้งแต่ 84 ขึ้นไป
2.2.9 หรือผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษที่เทียบเท่า  
ทั้งนี้ ผลคะแนน มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันที่สอบสัมภาษณ์ ในกรณีที่ผู้สมัครไม่มีผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษให้ผู้สมัครยื่นเอกสารการสมัครให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาก่อน โดยหากได้รับการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษก่อนการสำเร็จการศึกษา
2.3 ผู้สมัครต้องไม่มีปัญหาทางสุขภาพ หรือความพิการ หรือปัญหาทางสุขภาพจิต หรือภาวะติดสารเสพติด เป็นต้น ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 1. ขั้นตอนการสมัคร
3.1 ผู้สมัครจะต้องกรอกเอกสารออนไลน์ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานประกอบการสมัคร (ดูข้อ 4) ทางเว็บไซต์ https://www.eg.mahidol.ac.th/egmu_eng/apply-online
3.2 ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 600 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี “คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 333-2-00020-3
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
3.3 โปรดส่งสำเนาใบนำฝากค่าสมัครไปที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันปิดรับสมัคร
 1. หลักฐานการสมัคร
4.1 ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา
4.2 ใบแสดงผลการศึกษาอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา จากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (Transcript)
4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับผู้สมัครชาวไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ระบุ วัน เดือน ปีเกิด และวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง (สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ)
4.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4.5 สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)
4.6 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
4.7 ใบรายงานผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ามี) ดังนี้
- IELTS
- TOEFL
- SAT
- CAE
- TOEIC
- MU-ELTS
- หรือผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษที่เทียบเท่า
สำหรับผู้สมัครที่ไม่มี หรือมีผลการสอบวัดระดับน้อยกว่าระดับคะแนนที่ระบุในข้อ 2.2 ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาในวันที่สอบสัมภาษณ์ได้ ทั้งนี้หากได้รับการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องผ่านเกณฑ์ผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษก่อนการสำเร็จการศึกษา
4.8 เรียงความเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ) วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม และจุดมุ่งหมายในการประกอบอาชีพ (Statement of Purpose) ความยาว 100 - 150 คำ
4.9 ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งรองรับว่า ผู้สมัครไม่มีปัญหาทางสุขภาพอันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ทั้งนี้ ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารหลักฐานการสมัคร (โดยเอกสารที่เป็นสำเนา ให้เขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ) พร้อมทั้งใบนำฝากค่าสมัครฉบับจริง
 1. วิธีการสอบและเกณฑ์การคัดเลือกรับเข้าศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการตัดสินจาก 100 คะแนน รวม 4 ส่วนดังนี้
5.1 เอกสารประกอบการสมัคร คือ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio), เรียงความเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเป้าหมายในวิชาชีพ, Recommendation ที่มีบุคคลที่น่าเชื่อถือรับรอง คิดเป็นร้อยละ 40
5.2 ผลการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 20
5.3 ผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 20
5.4 ผลการสอบสัมภาษร์ คิดเป็นร้อยละ 20
หมายเหตุ การสอบสัมภาษณ์จะประเมินจาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความสามารถในการสื่อสาร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม ทัศนคติ เป็นต้น
 1. กำหนดการ
กิจกรรม วันที่ สถานที่
รับสมัคร 16 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2561

1. สมัครออนไลน์ทาง https://www.eg.mahidol.ac.th/egmu_eng/apply-online 

2. ส่งใบสมัครและหลักฐานด้วยตนเอง ณ ภาควิชาวิศวกรรม อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล หรือสถานที่ที่คณะหรือภาควิชาจัดให้มีการรับสมัคร ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง หรือ ส่งใบสมัครและหลักฐานทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 14 พฤศจิกายน 2561 ประกาศให้ผู้สมัครทราบทาง https://www.eg.mahidol.ac.th/egmu_eng/
วันสอบสัมภาษณ์ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 23 พฤศจิกายน 2561 ประกาศให้ผู้สมัครทราบทาง https://www.eg.mahidol.ac.th/egmu_eng/
 1. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  อาจารย์ ดร. นพกร ภู่ระย้า (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
  โทร 02-8892138 ต่อ 6201-3
  มือถือ 080-2668289, 082-5848805 
  DBE line QR codeหรือทาง
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประกาศ: การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ) วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระบบรับตรงโดยคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

0
0
0
s2smodern
powered by social2s