0
0
0
s2smodern
powered by social2s

     ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ) วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม ระบบรับตรงโดยคณะ (รอบ 2) ปีการศึกษา 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. จำนวนที่เปิดรับ จำนวน 10 คน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
     2.1 วุฒิการศึกษา ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
          2.1.1 กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ซึ่งมีเกรดเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.80
          2.1.2 กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษาสุดท้ายในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
          2.1.3 กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษาสุดท้ายในต่างประเทศ
          2.1.4 ได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
     2.2 ผู้สมัครต้องมีผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ามี) ดังนี้
          2.2.1 IELTS Academic Test มีระดับคะแนนตั้งแต่ 5 ขึ้นไป
          2.2.2 TOEFL Paper-based (TOEFL-ITP) มีระดับคะแนนตั้งแต่ 500 ขึ้นไป
          2.2.3 TOEFL Computer-based (TOEFL-CBT) มีระดับคะแนนตั้งแต่ 173 ขึ้นไป
          2.2.4 TOEFL Internet-based (TOEFL-IBT) มีระดับคะแนนตั้งแต่ 61 ขึ้นไป
          2.2.5 SAT I มีระดับคะแนนตั้งแต่ 1100 ขึ้นไป
          2.2.6 CAE มีระดับคะแนนตั้งแต่ 52 ขึ้นไป
          2.2.7 TOEIC มีระดับคะแนนตั้งแต่ 600 ขึ้นไป
          2.2.8 MU Grad Test มีระดับคะแนนตั้งแต่ 36 ขึ้นไป
          หรือผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษที่เทียบเท่า
          ทั้งนี้ ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันที่สอบสัมภาษณ์ ในกรณีที่ผู้สมัครไม่มีผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ ให้ผู้สมัครยื่นเอกสารการสมัครให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาก่อน โดยหากได้รับการคัดเลือกผู้สมัครจะต้องมีผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษก่อนการสำเร็จการศึกษา
     2.3 ผู้สมัครต้องไม่มีปัญหาทางสุขภาพ หรือความพิการ หรือปัญหาทางสุขภาพจิต หรือ ภาวะติดสารเสพติด ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3. หลักฐานการสมัคร
     3.1 สำเนาใบแสดงผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษา (Transcript) อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา สำหรับการศึกษาระบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปี หรืออย่างน้อย 6 ภาคการศึกษา สำหรับระบบการศึกษาระบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปี
     3.2 สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ (สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาหรือผ่านการสอบเทียบคุณวุฒิแล้วเท่านั้น)
     3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับผู้สมัครชาวไทย) หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ระบุ วัน เดือน ปีเกิด และวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง (สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ)
     3.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
     3.5 สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)
     3.6 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
     3.7 ใบรายงานผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ามี) ดังนี้
          - IELTS
          - TOEFL
          - SAT
          - CAE
          - TOEIC
          - MU Grad Test
          - หรือผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษที่เทียบเท่า
     3.8 เรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเลือกเข้าศึกษาและจุดมุ่งหมายในการประกอบอาชีพ (Statement of Purpose) ความยาว 100 - 150 คำ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ) วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม
     3.9 ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐซึ่งรับรองว่าผู้สมัครไม่มีปัญหาทางสุขภาพอันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          ทั้งนี้ ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารหลักฐานการสมัคร (โดยเอกสารที่เป็นสำเนาให้เขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ) พร้อมทั้งใบนำฝากค่าสมัครฉบับจริง

4. ขั้นตอนการสมัคร
     4.1 ดาวน์โหลดใบสมัครทาง https://www.eg.mahidol.ac.th/egmu_eng/apply-online
     4.2 ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 600 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี “คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 333-200020-3
           ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ
     4.3 ส่งใบสมัคร หลักฐานประกอบ และสำเนาใบนำฝากค่าสมัคร (ตามข้อ 3) ได้ ดังนี้
          4.2.1 ส่งใบสมัคร หลักฐานประกอบ และสำเนาใบนำฝากค่าสมัคร ด้วยตนเอง ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
          4.2.2 ส่งใบสมัคร หลักฐานประกอบ และสำเนาใบนำฝากค่าสมัคร ทางอีเมล์
               - อาจารย์ ดร.นพกร ภู่ระย้า (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
               - หรือ อาจารย์ ดร.ดลพร แซ่แต้ (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

5. กำหนดการ

กิจกรรม วันที่ สถานที่
รับสมัคร 15 ม.ค. – 15 มี.ค.2562

ดาวน์โหลดใบสมัครทาง
https://www.eg.mahidol.ac.th/egmu_eng/apply-online

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
21 มี.ค. 2562

ประกาศให้ผู้สมัครทราบทาง
https://www.eg.mahidol.ac.th/egmu_eng/ 

วันสอบสัมภาษณ์ 28 มี.ค. 2562

ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิดล
(สำหรับผู้สมัครที่พำนักในต่างประเทศ การสัมภาษณ์จะดำเนินการผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น LINE)

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
4 เม.ย. 2562

ประกาศให้ผู้สมัครทราบทาง
https://www.eg.mahidol.ac.th/egmu_eng/

6. วิธีการสอบและเกณฑ์การคัดเลือกรับเข้าศึกษา
     คณะวิศวกรรมศาสตร์จะดำเนินการสอบคัดเลือก โดยตัดสินจากคะแนนรวม 100 คะแนน พิจารณาใน 4 ด้าน ดังนี้
     6.1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และ เรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเลือกเข้าศึกษาและจุดมุ่งหมายในการประกอบอาชีพ (Statement of Purpose) คิดเป็นร้อยละ 40
     6.2 ผลการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 20
     6.3 ผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 20
     6.4 ผลการสอบสัมภาษณ์ คิดเป็นร้อยละ 20
          ทั้งนี้ การสอบสัมภาษณ์จะประเมินจาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความสามารถในการสื่อสาร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม ทัศนคติ เป็นต้น

7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 02-8892138 ต่อ 6201-3
มือถือ 080-2668289, 082-5848805 หรือ ทางอีเมล์ อาจารย์ ดร.นพกร ภู่ระย้า (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) หรือ อาจารย์ ดร.ดลพร แซ่แต้ (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

เอกสารแนบ: ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ) วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระบบ รับตรงโดยคณะ (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2562

0
0
0
s2smodern
powered by social2s