ตารางการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)
ประจำปีการศึกษา 2560

คณะหรือสาขาวิชา O-NET GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82) จำนวนรับ
(คน)
คะแนนรวม
ต่ำสุด (%)
ปี 2559

จำนวนรับ

ปรับใหม่

เกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา
(%) (ถ้ามี)
ค่าน้ำหนัก
(%)
เกณฑ์ขั้นต่ำ
(%) (ถ้ามี)
วิชา ค่าน้ำหนัก
(%)
วิชา ค่าน้ำหนัก
(%)
รวม เกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา
(%) (ถ้ามี)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 01-05=30 15 - 72 15 73 20 35 - 10 57.25 20
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 01-05=30 15 - 72 15 73 20 35 - 10 61.53 15
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 01-05-=30 15 - 72 15 73 20 35 - 10 56.39 60
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 01-05=30 15 - 72 15 73 20 35 - 10 66.26 10

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

01-05=30 15 - 72 15 73 20 35 - 10 55.64 40
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 01-05=30 15 - 72 15 73 20 35 - 40 53.27 57
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 01-05=30 15 - 72 15 73 20 35 - 10 48.74 48

 

หมายเหตุ

1. GPAX ให้ค่าน้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สาขาวิชา

2. O-NET ให้ค่าน้ำหนัก 30% ทุกคณะ/สาขาวิชา โดยกำหนดให้วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ให้ค่าน้ำหนักวิชาละ 6%

3. คณะ/สาขาวิชาที่ไม่ได้ระบุคะแนนรวมต่ำสุด (%)    เนื่องจากเป็น คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับนักศึกษาเป็นปีแรก   หรือมีการปรับเปลี่ยนชื่อ คณะ/สาขาวิชา ไปจากเดิม    หรือไม่มี ผู้สมัคร/ผู้ผ่านการคัดเลือก ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา