0
0
0
s2smodern
powered by social2s
 1. จำนวนที่เปิดรับ 10 คน
 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
            2.1   วุฒิการศึกษา
                    2.1.1 กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการศึกษา วิทย์-คณิต
                    2.1.2 กำลังศึกษาหรือจบการศึกษา Grade 12 ระบบอเมริกัน หรือ year 13 ระบบอังกฤษ (International High School) หรือได้ประกาศนียบัตรเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด รับทุกแผนการศึกษา
            2.2   GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.25 (อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา)
            2.3   คะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.25 คะแนน    ปรากฏในใบแสดงผลการเรียน ยกเว้นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2.1.2
            2.4   ผู้สมัครต้องมีผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.4.1 คะแนน IELTS Academic Test มีระดับคะแนนตั้งแต่        5.5   ขึ้นไป 
2.4.2 คะแนน TOEFL Paper-based (TOEFL-ITP) มีระดับคะแนนตั้งแต่       500   ขึ้นไป
2.4.3 คะแนน TOEFL Computer-based (TOEFL-CBT) มีระดับคะแนนตั้งแต่       173   ขึ้นไป
2.4.4 คะแนน TOEFL Internet-based (TOEFL-IBT) มีระดับคะแนนต              61   ขึ้นไป
2.4.5 คะแนน MU Grad Test มีระดับคะแนนตั้งแต่         40   ขึ้นไป
2.4.6 คะแนน SAT I (Reasoning Test) มีระดับคะแนนตั้งแต่     1,000  ขึ้นไป
ทั้งนี้ ผลคะแนนสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันที่สอบสัมภาษณ์
2.5   ผู้สมัครต้องไมมีปัญหาสุขภาพ และไม่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 1. หลักฐานการสมัคร
  • ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
  • ใบแสดงผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับผู้สมัครชาวไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ระบุ วัน เดือน ปีเกิด และวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง (สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ)
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  • สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  • เขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเป้าหมายในวิชาชีพ ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4
  • หนังสือ Recommendation ที่มีบุคคลที่น่าเชื่อถือรับรองอย่างน้อย 3 ฉบับ ตัวอย่างเช่น อาจารย์ในสถาบันการศึกษา หรือบุคคลในสายวิชาการที่อยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
  • ใบรายงานผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
   • IELTS
   • TOEFL
   • MU Grad Test
   • SAT I (Reasoning Test)
  • ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ซึ่งรับรองว่า ผู้สมัครไม่มีปัญหาทางสุขภาพ และไม่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ทั้งนี้ ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารหลักฐานการสมัคร พร้อมทั้งใบนำฝากค่าสมัครฉบับจริงมาด้วย และให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องบนสำเนาเอกสารทุกฉบับ
 1. ขั้นตอนการสมัคร
4.1   ดาวน์โหลดใบสมัครทาง https://www.eg.mahidol.ac.th/dept/egbe/ หรือ ที่นี่
4.2   ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามข้อ 3) ได้ 2 ช่องทางดังนี้
 • สมัครด้วยตนเอง ณ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือจะแจ้งสถานที่ให้ทราบภายหลัง              
 • ส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. วชิราภรณ์ ทองคุ้ม หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อินท์ชลิตา สุวรรณรังสิมา
4.3   ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 600 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี “คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 333-200020-3 ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
 1. กำหนดการ
กิจกรรมวันที่รายละเอียด
รับสมัคร 16 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2561 1. ดาวน์โหลดใบสมัครทาง https://www.eg.mahidol.ac.th/dept/egbe/ หรือ ที่นี่
2. ส่งใบสมัครและหลักฐานด้วยตนเอง ณ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือจะแจ้งสถานที่ให้ทราบภายหลัง
3. ส่งใบสมัครและหลักฐานทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 14 พฤศจิกายน 2561 ประกาศให้ผู้สมัครทราบทางอีเมล
วันสอบสัมภาษณ์ 21 พฤศจิกายน 2561

ณ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 23 พฤศจิกายน 2561 ประกาศให้ผู้สมัครทราบทางอีเมล
 
 1. วิธีการสอบและเกณฑ์การคัดเลือกรับเข้าศึกษา
       คณะวิศวกรรมศาสตร์จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการตัดสินจาก 100 คะแนน รวม 4 ส่วน ดังนี้
 • เอกสารประกอบการสมัคร คือ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio), เรียงความเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเป้าหมายในวิชาชีพ, Recommendation ที่มีบุคคลที่น่าเชื่อถือรับรอง คิดเป็นร้อยละ 40
 • ผลการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 20
 • ผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 20
 • ผลการสอบสัมภาษณ์ คิดเป็นร้อยละ 20
หมายเหตุ การสอบสัมภาษณ์จะประเมินจาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความสามารถในการสื่อสาร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม ทัศนคติ เป็นต้น
 1. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 02-4414255 หรือทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. วชิราภรณ์ ทองคุ้ม หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อินท์ชลิตา สุวรรณรังสิมา

 

ประกาศ: การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์  ระบบ รับตรงโดยคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

0
0
0
s2smodern
powered by social2s