0
0
0
s2smodern
powered by social2s
 1. จำนวนที่เปิดรับเข้าศึกษา 25 คน
 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  2.1 วุฒิการศึกษา ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
       2.1.1 กำลังศึกษาหรือจบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการศึกษา วิทย์-คณิต
       2.1.2 กำลังศึกษาหรือจบการศึกษา Grade 12 ระบบอเมริกัน
       2.1.3 กำลังศึกษาหรือจบการศึกษา year 13 ระบบอังกฤษ
       2.1.4 ได้ประกาศนียบัตรเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
       ทั้งนี้ รับผู้สมัครในทุกแผนการศึกษา โดยผู้สมัครจะต้องมีรายวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี ปรากฏ ในใบแสดงผลการเรียน
  2.2 ผู้สมัครต้องบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม ข้อ 2.2.1, 2.2.2 หรือ 2.2.3 ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
       2.2.1 ผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
            2.2.1.1 คะแนน IELTS Academic Test มีระดับคะแนนตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป
            2.2.1.2 คะแนน TOEFL Paper-based (TOEFL-ITP) มีระดับคะแนนตั้งแต่ 490 ขึ้นไป
            2.2.1.3 คะแนน TOEFL Internet-based (TOEFL-iBT) มีระดับคะแนนตั้งแต่ 35 ขึ้นไป
            2.2.1.4 คะแนน MU Grad Test มีระดับคะแนนตั้งแต่ 60 ขึ้นไป
            ทั้งนี้ ผลคะแนนสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันที่สอบสัมภาษณ์
       2.2.2 ผลคะแนนสอบ (Standardized test scores) อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
            2.2.2.1 SAT 1: Reasoning Test โดยต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 1,100 และมีผลคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ อย่างน้อย 600 คะแนน
            2.2.2.2 SAT 2: Subject Test วิชา Math II, Physics และ Chemistry แต่ละวิชามีคะแนนไม่ต่ำกว่า 570 คะแนน และมีอย่างน้อย 1 วิชามีคะแนนไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
            2.2.2.3 GCSE หรือ IGCSE ในการสมัครเข้าศึกษาได้ โดยต้องมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาเคมี และ วิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่าระดับ C
            2.2.2.4 ACT โดยต้องมีคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 21 คะแนน
            ทั้งนี้ ผลคะแนนสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สอบผ่านถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา
       2.2.3 สำหรับผู้สมัครจากโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS) ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
            2.2.3.1 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
            2.2.3.2 ผ่านการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ หรือ เคมี หรือทั้งสองวิชา โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่า C
  2.3 ผู้สมัครต้องไม่มีปัญหาทางสุขภาพ หรือความพิการ หรือปัญหาทางสุขภาพจิต หรือภาวะติดสารเสพติด หรือตาบอดสี หรือโรคไม่ติดต่อที่ยังไม่สามารถควบคุมด้วยการรักษาได้ เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ โรคไต เป็นต้น ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 1. หลักฐานการสมัคร
  3.1 สำเนาใบแสดงผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (transcript) อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา สำหรับการศึกษาระบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปี หรืออย่างน้อย 6 ภาคการศึกษา สำหรับระบบการศึกษาระบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปี
  3.2 สำหรับประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง จากกระทรวงศึกษาธิการ (สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาหรือผ่านการสอบเทียบคุณวุฒิแล้วเท่านั้น)
  3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับผู้สมัครชาวไทย) หรือสำเนา หนังสือเดินทาง ที่ระบุ วัน เดือน ปีเกิด และวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง (สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ)
  3.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  3.5 สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)
  3.6 สำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้ศึกษาในโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้องยื่นใบรายงานผลการทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
       3.6.1 ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS TOEFL หรือ MU Grad Test
       3.6.2 SAT
       3.6.3 GSCE/IGCSE
       3.6.4 ACT
  3.7 เขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีนานาชาติ และจุดมุ่งหมายในการประกอบอาชีพ (statement of purpose) อย่างน้อย 200-300 คำ ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4
  3.8 ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งรับรองว่า ผู้สมัครไม่มีปัญหาทางสุขภาพ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่เป็นตาบอดสี
  ทั้งนี้ ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารหลักฐานการสมัคร พร้อมทั้งใบนำฝากค่าสมัคร ฉบับจริงมาด้วย และให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องบนสำเนาเอกสารทุกฉบับ
 1. ขั้นตอนการสมัคร
  4.1 ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.eg.mahidol.ac.th/dept/egche/ หรือ ที่นี่
  4.2 ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามข้อ 3) ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
       4.2.1 สมัครด้วยตนเอง ณ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ณ สถานที่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์หรือภาควิชาวิศวกรรมเคมีจัดให้มีการรับสมัคร
       4.2.2 ส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบทางอีเมลไปอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อาจารย์ ดร.ภูมิวัต ผดุงบุตร หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อาจารย์ ดร.สาคร ราชหาด
  4.3 ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 600 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี “คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 333-200020-3
  ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
 1. กำหนดการ
  กิจกรรม

  วันที่

  รายละเอียด

  รับสมัคร

  20 ธันวาคม 2561 – 1 กุมภาพันธ์  2562

  1. ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.eg.mahidol.ac.th/dept/egche/ หรือ ที่นี่
  2. ส่งใบสมัครและหลักฐานด้วยตนเอง ณ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือสถานที่ที่คณะหรือภาควิชาจัดให้มีการรับสมัคร ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง หรือ
  3. ส่งใบสมัครและหลักฐานทางอีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศให้ผู้สมัครทราบทางอีเมล
  วันสอบสัมภาษณ์ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 20 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศให้ผู้สมัครทราบทางอีเมล
 1. วิธีการสอบและเกณฑ์การคัดเลือกรับเข้าศึกษา
  คณะวิศวกรรมศาสตร์จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการตัดสินจากคะแนนรวม 2 ส่วน ดังนี้
       6.1 ผลการวัดระดับความรู้ทางวิชาการโดยประเมินจาก ผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ หรือ ผลคะแนนสอบ SAT หรือ GCSE/IGCSE หรือ ACT อย่างใดอย่างหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 70
       6.2 ผลการสอบสัมภาษณ์โดยประเมินจาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความสามารถในการสื่อสาร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม ทัศนคติ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 30
  หมายเหตุ ทั้งนี้การพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการหลักสูตรและกรรมการสอบสัมภาษณ์
 1. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 02-889-2138 ต่อ 6101-6103 หรือทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อาจารย์ ดร.ภูมิวัต ผดุงบุตร หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อาจารย์ ดร.สาคร ราชหาด

ประกาศ: การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์  ระบบ รับตรงโดยคณะ (รอบ2) ประจำปีการศึกษา 2562 (หน้า 1-5)

0
0
0
s2smodern
powered by social2s