มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จับมือ “ดัชมิลล์” และ “เต็ตตรา แพ้ค” ร่วมพัฒนา “หลักสูตรนานาชาติ วิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม” มุ่งเน้นเพิ่มบุคลากรคุณภาพป้อนอุตสาหกรรมนมไทย รองรับการเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียน

DSC 5017  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัญ ราษฎร์ศิริ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุสาหการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  ดร.บุญนิตย์ มัธยมจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ ร่วมกล่าวแสดงความยินดี 

      เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นายธีระยุทธ ฉายสว่างวงศ์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ และมร.เฮนริค เฮาการ์ด กรรมการผู้จัดการ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) เพื่อพัฒนา "หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม" โดยมีเป้าหมายเร่งผลิตบัณฑิตคุณภาพ ที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญทางวิชาชีพด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มระดับนานาชาติ เพื่อรองรับการเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัญ ราษฎร์ศิริ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุสาหการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และ อาจารย์ ดร.บุญนิตย์ มัธยมจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ ร่วมกล่าวแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม R114 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

DSC 4987  DSC 4951  DSC 5023 

      ทั้งนี้ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เกิดจาการขยายผลจากการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด และบริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) ในการขออนุมัติ "หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม (Bachelor of Engineering Program In Industrial Engineering (International Program) with a Major in Dairy and Beverage Engineering) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความชำนาญทางวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม ในระดับนานาชาติ เพื่อรองรับการเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียน โดยมีผู้ใช้บัณฑิต หรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิตที่พร้อมใช้งาน สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาแบบ Outcome-Based Education ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อีกทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ของมหาวิทยาลัย คือ Excellence in outcome-Based education for Globally-competent graduates เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกหรือ World Class University ต่อไป