สัมมนาเครือข่ายวิจัย และ นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนนโยบายการค้า การผลิตอาหาร และ พลังงานอย่างยั่งยืน

ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อความยั่งยืน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ 

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อความยั่งยืน หัวข้อ "LCA and Policy on Food, Fuel and Climate Change: The Tools towards Thailand 4.0" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง 411 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนนโยบายการค้า และการผลิตอาหาร และพลังงานอย่างยั่งยืน  เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนนโยบายการค้า และการผลิตอาหาร และพลังงานอย่างยั่งยืน  เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนนโยบายการค้า และการผลิตอาหาร และพลังงานอย่างยั่งยืน 

 

งานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการ Research Network for LCA and Policy on Food, Fuel and Climate Change" และ โครงการ "เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนนโยบายการค้า และการผลิตอาหาร และพลังงานอย่างยั่งยืน" ซึ่งได้รับทุนนักวิจัยแกนนำ ปี 2559 จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายนักวิจัยจาก 6 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเครื่องมือด้านการประเมินวัฏจักรชีวิต และการประเมินความยั่งยืน ในการสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับการผลิตอาหารและพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนต่อไป

ภายในงานมีการสัมมนาในหัวข้อเกี่ยวกับความยั่งยืน ดังนี้

1. หัวข้อ Overview of LCA and Policy on Food, Fuel and Climate Change & Tools for Sustainability Assessment to Support Thailand 4.0 โดย ศาสตราจารย์ ดร. แชบเบียร์ กีวาลา จากบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. หัวข้อ Sound Material Cycle for Circular Economy โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร จักรวัฒนา จากวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
3. หัวข้อ EcoCompass - the Guiding Tool for Sustainable Food Innopolis & Bioenergy Industry โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตระการ ประภัสพงษา จากภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4. หัวข้อ Economic and Environmental Index for Sustainable Agriculture Policy โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. หัวข้อ Social Life Cycle Assessment โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตติมา ประสาระเอ จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6. หัวข้อ Land-Water-Climate Nexus for Sustainable Food and Bioenergy โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธภัทร ศิลาเลิศรักษา จากบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7. หัวข้อ Rice Sustainable Performances Indicators โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง จากคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์