คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 39 ครั้งที่ 3 และโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ครั้ง 2

การประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 39 ครั้งที่ 3 และโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ครั้ง 2  การประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 39 ครั้งที่ 3 และโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ครั้ง 2  การประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 39 ครั้งที่ 3 และโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ครั้งที่ 2 

 

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 39 ครั้งที่ 3 และโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ครั้งที่ 2 โดยมี ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม R-114 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยช่วงเช้าก่อนเริ่มการประชุม มีการจัด campus tour พานั่งรถรางชมทัศนียภาพโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล และพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์อีกด้วย

 

การประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 39 ครั้งที่ 3 และโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ครั้ง 2  เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และ วิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
campus tour พานั่งรถรางชมทัศนียภาพโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล  เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และ วิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์