คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมประชุมสร้างความร่วมมือวิจัยกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมประชุมสร้างความร่วมมือวิจัยกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมประชุมสร้างความร่วมมือวิจัยกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมประชุมสร้างความร่วมมือวิจัยกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมประชุมสร้างความร่วมมือวิจัยกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ   คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมประชุมสร้างความร่วมมือวิจัยกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมประชุมสร้างความร่วมมือวิจัยกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

วันที่ 27 มีนาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.ยศชนัน วงศสวัสดิ์ พร้อมด้วยทีมบริหาร และคณาอาจารย์ตัวแทนจากภาควิชา เข้าร่วมประชุมสร้างความร่วมมือวิจัยกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทป. กระทรวงกลาโหม ณ ห้องประชุมราชเสนีพิทักษ์ ชั้น 10 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ