คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “ถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อพัฒนา พืช ผักสมุนไพร สู่สังคม”

รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวเปิดโครงการ  รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวเปิดโครงการ  การเสวนา และการระดมสมองเพื่อพัฒนา พืช ผัก สมุนไพร สู่สังคม ณ ห้องประชุม R-114 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
การเสวนา และการระดมสมองเพื่อพัฒนา พืช ผัก สมุนไพร สู่สังคม ณ ห้องประชุม R-114 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์  การเสวนา และการระดมสมองเพื่อพัฒนา พืช ผัก สมุนไพร สู่สังคม ณ ห้องประชุม R-114 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์  การเสวนา และการระดมสมองเพื่อพัฒนา พืช ผัก สมุนไพร สู่สังคม ณ ห้องประชุม R-114 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

4 พฤษภาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "ถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อพัฒนา พืช ผักสมุนไพร สู่สังคม" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้สูงอายุของจังหวัดนครปฐม ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

ภายในงานมีการนั่งรถรางชมอุทยาน ศึกษาดูงานสวนสิรีรุกชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้เยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์ ชมสวนสมุนไพร ชมโรงทำปุ๋ย

ช่วงบ่ายมีการเสวนา และ การระดมสมองเพื่อพัฒนา พืช ผัก สมุนไพร สู่สังคม ณ ห้องประชุม R-114 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์