Mahidol EcoLab หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยกับกลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตระการ ประภัสพงษา หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Mahidol EcoLab) และทีมวิจัยจาก ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประชุมหารือแนวทางความเป็นไปได้ในการร่วมมือด้านงานวิจัยกับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำกัด (มหาชน) ณ อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมนี้คือการนำเสนอภาพรวมของโครงการวิจัย ภายใต้ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2559 จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เรื่อง "การพัฒนาและประยุกต์ใช้วิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตเพื่อสนับสนุนเมืองนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพที่ยั่งยืนในประเทศไทย" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการค้าและการผลิตอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืน และในการประชุมได้นำเสนอแนวทางความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นไปได้ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย การเป็นผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานวิจัย การสนับสนุนทางด้านข้อมูลและเงินทุนวิจัย เป็นต้น

 

Mahidol EcoLab หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยกับกลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์  บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำกัด (มหาชน)  Mahidol EcoLab หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยกับกลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์  บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำกัด (มหาชน)  Mahidol EcoLab หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยกับกลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์  บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำกัด (มหาชน) 
Mahidol EcoLab หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยกับกลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์  บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำกัด (มหาชน)  Mahidol EcoLab หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยกับกลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์  บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำกัด (มหาชน)