Mahidol EcoLab จับมือ 5 มหาวิทยาลัย ร่วมจัดงานสัมมนาเพื่อความยั่งยืน “Food, Fuel and Climate Change: Life Cycle Based Tools to Support Trade and Policy”

Food, Fuel and Climate Change: Life Cycle Based Tools to Support Trade and Policy Seminar Food, Fuel and Climate Change: Life Cycle Based Tools to Support Trade and Policy Seminar

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตระการ ประภัสพงษา หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Mahidol EcoLab) ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมจัดงานสัมมนาเพื่อความยั่งยืน “Food, Fuel and Climate Change: Life Cycle Based Tools to Support Trade and Policy” กับ 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นเจ้าภาพจัดงานหลัก ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ “Research Network for LCA and Policy on Food, Fuel and Climate Change (2555-2560)” และโครงการ “เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการค้าและการผลิตอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืน (2560-2565)” ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยจากทั้งสองโครงการ และนำเสนอวิธีการประยุกต์ใช้เครื่องมือการประเมินวัฏจักรชีวิตและการประเมินความยั่งยืนเพื่อสนับสนุนการตัดสินนโยบายภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรมอาหารและพลังงานชีวภาพในอนาคต เพื่อมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0