พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง ม.มหิดล กับ The Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง ม.มหิดล กับ The Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง ม.มหิดล กับ The Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง ม.มหิดล กับ The Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง ม.มหิดล กับ The Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง ม.มหิดล กับ The Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI)  

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Convergence Technology Research Division (CTRD) Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย และ Professor Dr.Won-Kyung Sung Director-general of Convergence Technology Research Division ผู้แทนจาก KISTI ร่วมลงนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากร การจัดการประชุมวิชาการ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พร้อมทั้งสนับสนุนและพัฒนางานวิจัยของทั้งสองฝ่ายให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม R-210 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล