มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ  ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหาร หัวหน้าภาควิชา มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ 

 

4 สิงหาคม 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหาร หัวหน้าภาควิชา มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีมติให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล