โยธามหิดล จับมือ มหาวิทยาลัยเกียวโต ทำงานวิจัยที่เน้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อปรับปรุงการจัดการน้ำเสียและกากตะกอนในประเทศไทย

โยธามหิดล จับมือ มหาวิทยาลัยเกียวโต ทำงานวิจัยที่เน้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อปรับปรุงการจัดการน้ำเสียและกากตะกอนในประเทศไทย โยธามหิดล จับมือ มหาวิทยาลัยเกียวโต ทำงานวิจัยที่เน้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อปรับปรุงการจัดการน้ำเสียและกากตะกอนในประเทศไทย โยธามหิดล จับมือ มหาวิทยาลัยเกียวโต ทำงานวิจัยที่เน้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อปรับปรุงการจัดการน้ำเสียและกากตะกอนในประเทศไทย
โยธามหิดล จับมือ มหาวิทยาลัยเกียวโต ทำงานวิจัยที่เน้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อปรับปรุงการจัดการน้ำเสียและกากตะกอนในประเทศไทย โยธามหิดล จับมือ มหาวิทยาลัยเกียวโต ทำงานวิจัยที่เน้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อปรับปรุงการจัดการน้ำเสียและกากตะกอนในประเทศไทย  

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตระการ ประภัสพงษา จาก หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร. คาซุยุกิ โอชิตะ จาก Graduate School of Global Environmental Studies มหาวิทยาลัยเกียวโต และนายฮิเดอากิ อานาซาว่า นักศึกษาปริญญาโทคนแรกของหลักสูตร 2 ปริญญาระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเกียวโตได้เดินทางไปยังโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขมที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร และ ดูแลระบบโดยบริษัท ยูทิลิตี้บิสิเนสอัลลายแอนซ์ จำกัด เพื่อประชุมและเก็บข้อมูลเบื้องต้นในการทำงานวิจัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ที่เน้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อปรับปรุงการจัดการน้ำเสียและกากตะกอนในประเทศไทย

นอกจากนั้นแล้วการประชุมในครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยภายใต้รายวิชา “Skills Enhancement through Problem Based Learning” สำหรับนักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 2 ของหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยมหิดลโดยโครงการในปี 2560 นี้จะมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงความครอบคลุมและเพิ่มประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำเสียในประเทศไทย