ม.มหิดล และ ม.เกียวโต ร่วมประชุมหลักสูตร 2 ปริญญา และสัมภาษณ์นักศึกษาโยธา มหิดล เพื่อรับทุนแลกเปลี่ยน ณ เมืองเกียวโต และทะเลสาบบิวะ ประเทศญี่ปุ่น

ม.มหิดล และ ม.เกียวโต ร่วมประชุมหลักสูตร 2 ปริญญา และสัมภาษณ์นักศึกษาโยธา มหิดล เพื่อรับทุนแลกเปลี่ยน ณ เมืองเกียวโต และทะเลสาบบิวะ ประเทศญี่ปุ่น  ม.มหิดล และ ม.เกียวโต ร่วมประชุมหลักสูตร 2 ปริญญา และสัมภาษณ์นักศึกษาโยธา มหิดล เพื่อรับทุนแลกเปลี่ยน ณ เมืองเกียวโต และทะเลสาบบิวะ ประเทศญี่ปุ่น  ม.มหิดล และ ม.เกียวโต ร่วมประชุมหลักสูตร 2 ปริญญา และสัมภาษณ์นักศึกษาโยธา มหิดล เพื่อรับทุนแลกเปลี่ยน ณ เมืองเกียวโต และทะเลสาบบิวะ ประเทศญี่ปุ่น 
ม.มหิดล และ ม.เกียวโต ร่วมประชุมหลักสูตร 2 ปริญญา และสัมภาษณ์นักศึกษาโยธา มหิดล เพื่อรับทุนแลกเปลี่ยน ณ เมืองเกียวโต และทะเลสาบบิวะ ประเทศญี่ปุ่น   ม.มหิดล และ ม.เกียวโต ร่วมประชุมหลักสูตร 2 ปริญญา และสัมภาษณ์นักศึกษาโยธา มหิดล เพื่อรับทุนแลกเปลี่ยน ณ เมืองเกียวโต และทะเลสาบบิวะ ประเทศญี่ปุ่น  ม.มหิดล และ ม.เกียวโต ร่วมประชุมหลักสูตร 2 ปริญญา และสัมภาษณ์นักศึกษาโยธา มหิดล เพื่อรับทุนแลกเปลี่ยน ณ เมืองเกียวโต และทะเลสาบบิวะ ประเทศญี่ปุ่น 

 

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร. วศพร เตชะพีรพานิช หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับรองศาสราจารย์ ดร.ชูเฮ ทานากะ จากบัณฑิตวิทยาลัยการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมโลก (Graduate School of Global Environmental Studies) มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น โดยวัตถุประสงค์ของการเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยมหิดลของ รองศาสราจารย์ ดร. ชูเฮ ทานากะ ในครั้งนี้ เพื่อที่จะร่วมประชุมการบริหาร หลักสูตรปริญญาโท 2 ปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) ของภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ สาขาวิชาการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environmental Studies) ของบัณฑิตวิทยาลัยการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมโลก มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น โดยนักศึกษาในหลักสูตร 2 ปริญญา จากมหาวิทยาลัยเกียวโตได้เริ่มทำการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลจะเริ่มเดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเกียวโตในเดือนเมษายน 2561

นอกจากนั้นแล้วคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ยังได้ทำการสัมภาษณ์ และ คัดเลือกนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเกียวโต เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ Wilde & Wise Collaborative Learning Program 2017-2018: Livelihood Environment and Peace – Studying in Kyoto and Lake Biwa ของมหาวิทยาลัยเกียวโต ณ เมืองเกียวโต และ ทะเลสาบบิวะ ประเทศญี่ปุ่นในช่วงระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง 6 มีนาคม 2561