คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ STI Myanmar University (STI MU) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ STI Myanmar University (STI MU) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ STI Myanmar University (STI MU) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ STI Myanmar University (STI MU) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ STI Myanmar University (STI MU) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ STI Myanmar University (STI MU) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ STI Myanmar University (STI MU) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม R210 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ Josephine Khin Aye Wyn ผู้อำนวยการ จาก STI Myanmar University (STI MU) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา และร่วมกันจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นในสาขาวิศวกรรมศาสตร์

โอกาสนี้ ผู้บริหารของคณะฯ และผู้แทนจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า เข้าร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามในครั้งนี้ด้วย