Mahidol EcoLab และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอัลบอร์ก ในประเทศเดนมาร์ก

Mahidol EcoLab และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอัลบอร์ก ในประเทศเดนมาร์ก  Mahidol EcoLab และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอัลบอร์ก ในประเทศเดนมาร์ก 

 

ภายใต้ทุนสนับสนุนจากโปรแกรม ERASMUS+ ของ คณะกรรมาธิการยุโรป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตระการ ประภัสพงษา หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Mahidol EcoLab) ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์อาคันตุกะ ภายใต้ Joint European Master Program in Environmental Studies – Cities & Sustainability ของมหาวิทยาลัยอัลบอร์ก ในประเทศเดนมาร์ก ตั้งแต่วันที่ 6 ถึง 27 ตุลาคม 2560 โดยระหว่างการแลกเปลี่ยนได้ทำการบรรยายในหัวข้อต่างๆ เช่น การประเมินวัฏจักรชีวิตและเศรษฐกิจวงรอบที่ยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการพัฒนาเมือง และ ได้เป็นหนึ่งในผู้สร้างกระบวนการเรียนรู้ ใน The Urban Design Studio 2017 ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยอัลบอร์ก ร่วมกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในเมืองอัลบอร์กนอกจากนั้นยังประชุมหารือแนวทางความเป็นไปได้ในการร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา งานวิจัย และการขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆในอนาคต

 

Mahidol EcoLab และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอัลบอร์ก ในประเทศเดนมาร์ก  Mahidol EcoLab และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอัลบอร์ก ในประเทศเดนมาร์ก  Mahidol EcoLab และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอัลบอร์ก ในประเทศเดนมาร์ก 
Mahidol EcoLab และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอัลบอร์ก ในประเทศเดนมาร์ก  Mahidol EcoLab และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอัลบอร์ก ในประเทศเดนมาร์ก  Mahidol EcoLab และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอัลบอร์ก ในประเทศเดนมาร์ก