Mahidol EcoLab หารือความร่วมมือกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อการพัฒนาการศึกษาและงานวิจัยด้านวิศวกรรมยั่งยืน

Mahidol EcoLab หารือความร่วมมือกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อการพัฒนาการศึกษาและงานวิจัยด้านวิศวกรรมยั่งยืน

 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตระการ ประภัสพงษา หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Mahidol EcoLab) ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ประชุมหารือแนวทางความเป็นไปได้ในการร่วมมือด้านการศึกษาและงานวิจัยกับ ดร. จงโปรด คชภูมิ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยวัตถุประสงค์ของการประชุมนี้คือเพื่อนำเสนอและเจรจาความร่วมมือด้านการศึกษาและงานวิจัยด้านวิศวกรรมยั่งยืน ได้แก่ การพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจการเพิ่มประสิทธิภาพในการประยุกต์ใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมัน เพื่อมุ่งสู่การผลิตและการขนส่งที่ยั่งยืนในประเทศไทย และ การพัฒนารายวิชาที่มีความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมในระดับบัณฑิตศึกษา ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในประเทศไทย และ Liverpool Logistics, Offshore and Marine (LOOM) Research Institute, Faculty of Engineering and Technology, Liverpool John Moores University ในประเทศอังกฤษ เพื่อให้มั่นใจว่างานวิจัยด้านวิศวกรรมความยั่งยืนจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในภาคอุตสาหกรรม และ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯจะมีทักษะด้านวิศวกรรมยั่งยืนที่จำเป็นสำหรับภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ