Mahidol EcoLab ศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าขนอม

Mahidol EcoLab ศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าขนอม  Mahidol EcoLab ศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าขนอม  Mahidol EcoLab ศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าขนอม 
Mahidol EcoLab ศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าขนอม  Mahidol EcoLab ศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าขนอม 

 

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตระการ ประภัสพงษา หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Mahidol EcoLab) ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับนักวิจัยจาก 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งงานศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมใน โครงการ “Research Network for LCA and Policy on Food, Fuel and Climate Change (2555-2560)” และโครงการ “เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการค้าและการผลิตอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืน (2560-2565)” ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)