เสริมสร้างความผูกพันปันน้ำใจให้ชุมชน

เสริมสร้างความผูกพันปันน้ำใจให้ชุมชน   เสริมสร้างความผูกพันปันน้ำใจให้ชุมชน เสริมสร้างความผูกพันปันน้ำใจให้ชุมชน 
เสริมสร้างความผูกพันปันน้ำใจให้ชุมชน  เสริมสร้างความผูกพันปันน้ำใจให้ชุมชน  เสริมสร้างความผูกพันปันน้ำใจให้ชุมชน 

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม จัดโครงการ “เสริมสร้างความผูกพันปันน้ำใจให้ชุมชน” นำโดยอาจารย์ ดร.ก่อพร พันธุ์ยิ้ม รองคณบดีฝ่ายการจัดการด้วยวิศวกรรมดิจิตอล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีพิธีส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งาน จำนวน 2 ชุด ให้แก่ชุมชนสหกรณ์หมู่บ้านมั่นคง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อใช้ในงานระบบสารสนเทศในการจัดเก็บฐานข้อมูลครัวเรือน ระบบบัญชี การพิมพ์เอกสารทั่วไปรวมถึงการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับชุมชนอีกด้วย