กำหนดการแถลงผลวิจัย และพิธีลงนามความร่วมมือ
เรื่อง ฐานข้อมูลยาและระบบบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล
ระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การเภสัชกรรม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
และ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
ณ ห้องแกรนด์ ซี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 

08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. – 09.15 น.

กล่าววัตถุประสงค์และที่มาของโครงการ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงพรรณ กริชชาญชัย
หัวหน้าศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

09.15 น. – 09.45 น.

กล่าวความร่วมมือในการดำเนินโครงการฯ

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย
ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้แทนจากองค์การเภสัชกรรม

09.45 น. – 10.00 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และถ่ายภาพ
10.00 น. – 10.30 น. เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัย และร่วมรับประทานอาหารว่าง
10.30 น. – 12.00 น.

บรรยาย ผลวิจัยฐานข้อมูลยาและเวชภัณฑ์กับการใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ และ ระบบบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงพรรณ กริชชาญชัย
หัวหน้าศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ฆนัท พูลสวัสดิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ ดร. ภก. นพดล ชลอธรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.โสภณ เมืองชู
ที่ปรึกษาศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

12.00 น. ปิดการประชุม และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม