ผู้ผ่านในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล รอบที่ 1/2 การรับนักศึกษาดัวย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อแยกตามสาขาวิชา

  1. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  2. วิศวกรรมเคมี
  3. วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
  4. วิศวกรรมเครื่องกล
  5. วิศวกรรมชีวการแพทธ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  6. วิศวกรรมไฟฟ้า
  7. วิศวกรรมโยธา
  8. วิศวกรรมอุตสาหการ
  9. วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ) สาขาวิชาเอกวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม

 

ตารางกิจกรรม

วันที่ กิจกรรม / รายละเอียด 
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกและรับรหัสระบุตัวบุคคล ที่ https://admission.mahidol.ac.th/
วันที่ 19 - 22 มีนาคม พ.ศ.2561 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing house ที่ http://a.cupt.net/clearinghouse.php
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 (เวลา 9.30 น.)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 27 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 (เวลา 9.30-15.30น)

แจ้งสละสิทธิ์
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแจ้งสละสิทธิ์การเข้าศึกษาโดยดำเนินการดังนี้
1. Download ใบคำร้องขอสละสิทธิ์และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. เอกสารประกอบการขอสละสิทธิ์ :
     สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอสละสิทธิ์และของบิดาหรือของมารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฏหมาย (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
*ยื่นคำร้องและเอกสารประกอบฯ ด้วยตนเองพร้อมบิดาหรือของมารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฏหมาย ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษา ที่ www.student.mahidol.ac.th/newstudent
วันที่ 17 - 19 เมษายน พ.ศ. 2561  กรอก e-Profile ที่ www.student.mahidol.ac.th/newstudent
วันที่ 20 - 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
1. Download ใบ Invoice ที่ www.student.mahidol.ac.th/newstudent
2. นำเงินและใบ invoice ไปชำระที่ธนาคารกรุงเทพ / ทหารไทย / ไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
วันที่ 7 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เปิดภาคการศึกษา

เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561